Gdynia. Pełna kultura. Konkurs na film reklamowy

Zgłoszenia do 25 sierpnia. Promujemy kulturalną Gdynię!

Miasto Gdynia oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zapraszają do udziału w konkursie na film reklamowy "Gdynia. Pełna kultura.". Maksymalnie 15-sekundowy materiał ma promować Gdynię jako miasto z ambitną i atrakcyjną ofertą kulturalną.


Zgłoszenia można nadsyłać do 25 sierpnia 2017 roku. Szczegóły konkursu w regulaminie.Regulamin konkursu na koncepcję i realizację 10 sekundowego filmu reklamowego „Gdynia. Pełna kultura”


Ideą filmu jest wywołanie zainteresowania, zachwytu widza, poprzez nowoczesny, czytelny i atrakcyjny przekaz słowno-graficzny podkreślający wyjątkowość oferty miasta i jego atuty w obszarze kultury. Spot przeznaczony ma być do emisji u nadawców telewizyjnych, w internecie, podczas cyklicznych dużych wydarzeń kulturalnych w Gdyni, (takich jak np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Open’er Festival, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT) jak również bieżących pozycji z kalendarza imprez kulturalnych, w tym np. projekcji filmowych, konferencji i prezentacji tematycznych.


Emisja filmu ma na celu budowanie i wzmacnianie wizerunku Gdyni:


- jako miasta z atrakcyjną, ambitną całoroczną ofertą kulturalną, które świadomie kształtuje i rozwija się w obszarze kultury,


- jako destynacji turystycznej i biznesowej, która poza oczywistymi atrakcjami turystycznymi i walorami natury zapewnia „wysoką kulturę” i wartościowe spędzanie czasu wolnego.


1. Organizatorzy konkursu:


Gmina Miasta Gdyni


Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni prowadząca Gdyńską Szkołę Filmową


2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:


a. etap I – 1.08–25.08.2017 - rekrutacja storybordów/scenariuszy wraz z wymaganymi załącznikami, tj. koncepcja realizacyjna i technologiczna, cv autora,


b. etap II – 28.08-30.08.2017 - wybór zwycięskiej pracy przez Kapitułę Konkursu


c. etap III – 31.08-14.09.2017 - podpisanie umowy ze Zwycięzcą oraz realizacja filmu.


3. Koncepcje zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące założenia:


- gatunek: film reklamowy


- tematyka storyboardu/scenariusza odnosząca się do atrakcyjnej oferty kulturalnej Gdyni;


- czas trwania: 10-15 sek.,


- hasło „Gdynia. Pełna kultura”, opcjonalnie inne hasła


4. Storybord/scenariusz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres Gdyńskiej Szkoły Filmowej: info@gsf.pl do dnia 25.08.2017, w tytule maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz słowa „Konkurs kultura”, natomiast w treści maila danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail).


5. Autor zwycięskiego filmu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 PLN, wypłaconą w następujący sposób: kwota 10 000 PLN po zakończeniu II etapu, kwota 5000 PLN po realizacji filmu. Szczegółowy sposób wypłaty nagrody określony zostanie w odrębnej umowie zawartej z Autorem po zakończeniu II etapu konkursu.


6. Organizatorzy będą wypełniali obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do nagrody przekazanej laureatowi konkursu.


7. Autor zgłaszający storyboard/scenariusz, wyraża jednocześnie zgodę na zawarcie umowy z organizatorem konkursu i realizację filmu na podstawie storyboardu/scenariusza (samodzielnie lub przy udziale osób trzecich), jeśli zgłoszona przez niego praca zostanie nagrodzona, a tym samym wybrana do realizacji przez Kapitułę Konkursu. Termin realizacji filmu podany jest w pkt.2c.


8. Prawa autorskie zgłaszanego storyboardu/scenariusza nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Niedozwolone jest ukazywanie w filmie znaków towarowych, które nie stanowią oczywistych elementów otoczenia lub krajobrazu.


9. Autor zwycięskiego filmu zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do filmu konkursowego, na zasadach które określone zostaną w umowie, o której mowa w pkt 5. Przeniesienie praw, o których mowa będzie skuteczne z dniem wypłaty nagrody.


10. Umowa, o której mowa w pkt 5, obejmować będzie zobowiązanie autora do przeniesienia autorskich praw majątkowych do filmu konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji obejmujących: utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wyświetlanie, odtwarzanie, emitowanie i remitowanie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię, (w tym w internecie). Zakres pól eksploatacji zostanie doprecyzowany w umowie.


11. Sposób korzystania z filmu obejmował będzie działalność promocyjną, marketingową i reklamową organizatorów.


12. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone scenariusze wykonane na odpłatne zlecenie lub napisane przed 2017 rokiem.


13.Storyboardy/scenariusze zostaną ocenione i nagrodzone przez Kapitułę Konkursu w składzie:


Katarzyna Gruszecka- Spychała – wiceprezydent Miasta Gdyni


Robert Gliński - reżyser filmowy


Leszek Kopeć - dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej


Maja Wagner - przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni


Ewa Kosakowska - zastępca naczelnika Wydziału komunikacji społecznej i informacji


14. Ocenie Kapituły Konkursu podlegać będzie atrakcyjność i oryginalność storyboardu/scenariusza w kontekście realizacji założonych celów emisji filmu.


15. Zgłoszenie storyboardu/scenariusza do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.


16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.


konkurs na film Gdynia. Pełna kultura.jpg